Otsing

PATSIENTIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Patsientide üldised õigused ja kohustused on sätestatud Võlaõigusseaduses ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartas.

 

Patsiendil on õigus:

 • saada vältimatut abi;
 • saada teavet oma tervisseisundi, ravivõimaluste ja -tulemuste kohta arusaadavas keeles;
 • esitada ravipersonalile küsimusi, kui midagi jääb arusaamatuks;
 • osaleda oma raviplaani koostamisel ja olemasolevatest valida endale sobivaim raviviis;
 • keelduda ravist seadusega lubatud piires ja saada teavet keeldumise võimalikest tagajärgedest;
 • saada vajalikku ravi kiiresti, turvalises keskkonnas eelnevalt määratud ajavahemiku jooksul;
 • õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele;
 • kogeda lugupidavat ja patsiendi väärtushinnanguid arvestavat kohtlemist;
 • sõltumatu hinnangu saamiseks taotleda teise arsti arvamust, pöörduda oma õiguste kaitseks haigla juhtkonna, Tervisekassa ja Terviseameti poole.
 •  

  Patsiendil on kohustus parima ravitulemuse saavutamiseks:

 • anda tervishoiuteenuse osutajale kogu teadaolev teave oma tervise ja haiguse kulu kohta;
 • teha koostööd ja järgida arsti määratud raviplaani, -juhendeid ning ajakava;
 • vastutada oma käitumise ja eluviisi eest;
 • kohelda lugupidavalt nii personali kui kaaspatsiente;
 • arvestada kaaspatsientide privaatsuse, turvalisuse ja mugavusega;
 • hoida saladuses Teile teatavaks saanud andmeid kaaspatsientide isiku, eraelu ja tervise kohta;
 • informeerida tekkinud probleemidest personali või täita teavitusleht „Head soovid, mured ja ettepanekud“;
 • järgida isikliku hügieeni nõudeid ja haigla kodukorda;
 • maksta osutatud tervishoiuteenuse eest omaosalustasu.